Regulamin 

I Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.katalogdostawcow.agroindustry.pl, którego właścicielem i wydawcą jest firma Bikotech Aleksandra Wojnarowska, NIP 639 142 84 19.

Serwis www.katalogdostawcow.agroindustry.pl stanowi część serwisu agroindustry.pl, zajmującego się techniką i technologią w przemyśle spożywczym. Każdy Użytkownik serwisu może bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku spożywczym.

Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Bikotech Aleksandra Wojnarowska.

Ramy prawne przetwarzania przez Bikotech Aleksandra Wojnarowska danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.

Ramy prawne przetwarzania przez Bikotech Aleksandra Wojnarowska danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach: RODO; UŚUDE; Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.

II. Definicje

Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

Bikotech/Usługodawca - oznacza firmę Bikotech Aleksandra Wojnarowska, o której mowa w pkt I.

Baza Danych - oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Bikotech, indywidualnie dostępny dla Użytkownika za pośrednictwem wyszukiwarki, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001r.

Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Bikotech, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.

Serwis - oznacza stronę internetową o adresie www.katalogdostawcow.agroindustry.pl umieszczoną na serwerze Bikotech, zawierającą wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji oraz przeszukiwanie bazy danych produktów i usług klientów Bikotech;

Kontrahent - podmiot prezentujący swoje towary lub usługi w ramach serwisu

Oferta - produkt lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana w serwisie

Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.katalogdostawcow.agroindustry.pl

III Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

Bikotech w ramach serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:

umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w serwisie;

umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o ofertach, przejście na witryny internetowe kontrahentów, których towary lub oferty handlowe są wyświetlane w serwisie, przejście do artykułów technicznych dotyczących Kontrahentów;

Serwis nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych w serwisie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach.

Bikotech dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były aktualne, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności opisu lub dostępności oferty, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej kontrahenta, z którego dana oferta lub towar pochodzi, lub skontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego dana oferta lub towar pochodzi. Bikotech nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w informacjach o towarze lub Ofercie prezentowanych w serwisie  oraz na stronie internetowej Kontrahenta lub sklepu internetowego.

Bikotech nie odpowiada za treść Ofert prezentowanych przez Kontrahentów, a także za przebieg i rezultaty ewentualnych transakcji kupna,

IV Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

Bikotech w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:

prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej dane adresowe i krótki opis działalności firmy

możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Bikotech na adres biuro@bikotech.pl

Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję na adres biuro@bikotech.pl

Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z Bikotech

V Zasady korzystania z serwisu

Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Bikotech

Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Bikotech i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.

Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.

Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Bikotech lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Bikotech prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego

Bikotech zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

Bikotech zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

Bikotech nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

VI Dodawanie wpisów

Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez Formularz "Dodaj wpis”

Każdy Użytkownik może dodać wpis w serwisie. Każdy wpis będzie zaakceptowany przez Bikotech i dopiero po akceptacji pojawi się w serwisie.

Wpisy Premium wymagają zawarcia dodatkowej umowy z Bikotech.

VII Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Bikotech o świadczenie Usług drogą elektroniczną

W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez Bikotech wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.

W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.

VIII Odpowiedzialność

Bikotech nie ponosi odpowiedzialności: za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników; za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;

Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

Bikotech nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.

Bikotech nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt  Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów czy plików.

IX Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@bikotech.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

Bikotech rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

X Postanowienia końcowe

Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

Bikotech zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.

Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2020Baner